Praktijkinformatie

Wordpress-Oefentherapie-600_contactMaaike Hazelaar
Loenenseweg 88B
6961 HL Eerbeek
+31 6 42836962
info@oefentherapie-eerbeek.nl

Openingstijden

Maandag: ochtend
Dinsdag: ochtend en middag
Donderdag: ochtend, middag, avond
Vrijdag: ochtend en middag (om de week)

Afspraken vanaf 18:00 of op zaterdag is in overleg mogelijk

U kunt gebruik maken van het onderstaande contactformulier.
Wij nemen dan zo snel mogelijk contact met u op.

Privacy

Elke paramedisch zorgverlener is wettelijk verplicht tot het bijhouden van een medisch dossier. In Praktijk Oefentherapie Eerbeek wordt zorgvuldig met deze informatie omgegaan zoals vastgelegd in de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP)  en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Hieronder kunt u lezen hoe dit in praktijk Oefentherapie Eerbeek geregeld is.

Contactgegevens: Oefentherapie Eerbeek|  Loenenseweg 88b|  6961 CT Eerbeek | 06-42836962

Persoonsgegevens die wij verwerken:
De praktijk verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken: BSN, Voor- en achternaam, Geslacht, Geboortedatum, Adresgegevens, Telefoonnummer en E-mailadres.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken:
De praktijk verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:

Gegevens over uw Gezondheidstoestand, gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen en informatie van een eventuele verwijzing en gegevens voor de financiële administratie. Hiervoor zijn o.a. de volgende gegevens noodzakelijk: huisarts en verwijzer en verzekeringsgegevens.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken:
De praktijk verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het verlenen van oefentherapeutische zorg.
 • Het declareren van verleende oefentherapeutische zorg bij de patiënt of zorgverzekeraar. En indien noodzakelijk incassobureau’s.
 • Overleg en terugkoppeling met verwijzer en/of huisarts (indien noodzakelijk).
 • Ten behoeve van kwaliteitsdoeleinden; uitzetten van patiënttevredenheidsonderzoeken en het verlenen van medewerking aan een eventuele audits door zorgverzekeraars.
 • Overleg met multidisciplinair team indien noodzakelijk voor het behandelproces van de desbetreffende patiënt. Hiervoor is vooraf toestemming gegeven door patiënt en/of ouders en/of verzorgers en/of wettelijke vertegenwoordiger.
 • Het verbeteren van de website d.m.v. profilering (analyse bezoekers gedrag) (viii)
 • Het voldoen aan wettelijke eisen waaronder controle van de belastingdienst.·Contact met u persoonlijk op te nemen over bijvoorbeeld afspraken of voor telefonische afstemming met ouders/verzorgers.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren:
De praktijk bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijn: 15 jaar. (Wettelijke verplichting).

Delen van persoonsgegevens met derden:
Oefentherapie Eerbeek verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze gegevens uitsluitend indien u uitdrukkelijk toestemming geeft voor overleg met andere betrokkenen.

Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Hierbij moet u bijvoorbeeld denken aan bedrijven die diensten leveren t.a.v. de software, patiëntendossiers, patiënttevredenheidsonderzoeken, zorgverzekeraar informatie. Naast zorgverzekeraars en hun eventuele audits zijn dat op dit op dit moment Intramed, Qualizorg en Zorgmail (Z-Netwerken) en het administratiekantoor.

Oefentherapie Eerbeek blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken:
Oefentherapie Eerbeek gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door de praktijk Oefentherapie Eerbeek en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@oefentherapie-eerbeek.nl. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Indien u een afschrift wenst van uw medisch dossier dan is dat tegen kostprijs mogelijk.

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens wilt u dan zo snel mogelijk contact hierover op nemen. Komen wij er samen niet uit dan is dat natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen:
Oefentherapie Eerbeek neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact via info@oefentherapie-eerbeek.nl

Oefentherapie Eerbeek heeft bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen:

 • Op dit moment kunnen de dossiers alleen ingezien worden door de praktijkeigenaar, tevens behandelaar. Verder heeft alleen Intramed toegang tot de persoonsgegevens wanneer er zich problemen voordoen in het administratieprogramma. En uw zorgverzekeraar heeft inzicht in de declaratiegegevens en behandelcodes. Er is geen sprake van een waarneming op dit moment.
 • Praktijk Oefentherapie Eerbeek werkt met een digitale dossiervoering via Intramed met veiligheidspraktijknorm NEN 7510 en algehele beveiligingsnorm ISO 27001. Intramed draait alleen op de laptop van de praktijk. Hierbij is zowel de Laptop als toegang tot de patiëntendossiers beveiligd.
 • Het anonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is.
 • Gebruikmaking van beveiligingssoftware.

Klachtenloket Paramedici

Vanaf 1 januari 2017 zijn de regels voor het indienen van een klacht over uw zorgverlener gewijzigd. Als u een klacht heeft over de geleverde zorg door uw zorgverlener kunt u terecht bij het Klachtenloket Paramedici mits uw zorgverlener daarbij is aangesloten. Uw zorgverlener heeft u geïnformeerd via de site van zijn/haar praktijk en/of een folder verkrijgbaar in de praktijk wat u kunt doen als u ontevreden bent over de geleverde zorg. Als uw zorgverlener is aangesloten bij de Klachten- en geschillenregeling Paramedici geldt de volgende procedure. De eerste stap voor u is een gesprek aangaan met uw zorgverlener. Het is goed mogelijk dat die niet beseft dat u ontevreden bent en waarover. Er kan sprake zijn van een misverstand. Vaak leidt zo’n gesprek al tot een oplossing.

Het kan zijn dat een gesprek geen of niet voldoende oplossing biedt. Of er is een goede reden om geen gesprek aan te willen gaan. Dan kunt u gebruik maken van de klachtenprocedure. De Klachten- en geschillenregeling Paramedici, biedt u, mits uw zorgverlener hierbij is aangesloten, een onafhankelijke klachtenfunctionaris. Klik hier om naar de website van het klachtenloket paramedici te gaan voor nadere informatie, het meldformulier en uitleg over de procedure. Komt u er niet uit of heeft u nadere vragen, dan is het ook mogelijk om het klachtenloket via de mail of telefonisch te benaderen. Voor vragen of meer informatie: e: info@klachtenloketparamedici.nl t: 030 310 09 29 (bereikbaar van ma t/m vr 9.00 tot 12.30 uur)

 

Naam
E-mailadres
Telefoonnummer
Vraag of opmerking

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *